ÎNSCRIERI CONCURS Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei!

ÎNSCRIERI CONCURS Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei!

Stimati studenti,

In cadrul proiectului  “Studentul consiliat-excelent viitor angajat”, ID 138850 se desfasoara Concursul  „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

Dumneavoastra, in calitate de beneficiar al proiectului, daca v-ati prezentat la activitatile de consiliere si orientare profesionala organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” si ati  finalizat planul de dezvoltare a carierei,  va puteti înscrie la acest concurs.

Pentru a putea fi înscris în concurs, este necesar sa completati si sa depuneti formularul de înscriere (Anexa 2) ce va fi  însoţit de:

–          Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3), din care să rezulte că documentele care o susţin respectă prevederile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările ulterioare.

–          planul de dezvoltare a carierei, 

–          CV-ul in format europass;

Lucrarea (planul de dezvoltare a carierei), CV-ul, declaraţia, cât şi formularul de înscriere vor fi depuse în format tipărit, datate şi semnate de catre candidat. Formularele (Anexa 1 si Anexa 2) pot fi solicitate prin mail la adresa aesn.brasov@yahoo.com sau completate direct la sediul A.E.S.N. Brasov la momentul depunerii dosarului de inscriere.

Studentii care au dosarul complet si obtin peste 75 de puncte pentru acesta (din 100 posibile), vor participa in etapa urmatoare la o proba de simulare a unui  interviu de angajare.

Premiul pentru  cei 8 castigatori ai concursului este de 2000 lei net pentru fiecare.

 

Inscrierile la cea de a treia editie a concursului se pot realiza pana la data de 17.04.2015 ora 16.00  prin  depunerea cererii,  insotita de documentele  enumerate anterior,  la sediul de implementare a proiectului (A.E.S.N. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36 – in incinta TRICONPREST –  cam. 1.7).

Pentru alte informatii relevante (prezentarea graficului de desfășurare, condițiile de participare la selecție, modalitatea de desfasurare a concursului, modalitatea de selectie a candidatilor etc.)  va invitam sa consultati site-ul www.aesn.ro.

Va asteptam!

Mult succes!

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI” organizat în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013

Art. 1 Cadrul general al concursului

(1) Concursul de proiecte „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” are drept scop principal stimularea participării active a studenţílor din grupul ţintă la activităţíle proiectului în vederea atingerii obiectivului general al acestuia: cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a 5100 de absolventi de invatamant superior aflati in procesul de tranzitie de la scoala la locul de munca prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala de calitate superioara si prin valorificarea rezultatelor invatarii, prin organizarea a 110 stagii de practica intensiva internationala, la un partener din UE.
(2) Concursul „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” este organizat de către echipa de implementare a fiecărui partener implicat, sub coordonarea Asociaţie Excelenta in Educatie si Formare Continua, în calitate de beneficiar al proiectului, reprezentată prin managerul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013.

Art. 2 Organizatorii concursului, echipa de implementare a fiecăruia dintre cei 6 parteneri, realizează Calendarul desfăşurării concursului, conform modelului anexat (Anexa 1) pe care îl face cunoscut concurenţilor, dar nu înainte de a-l prezenta managerul de proiect pentru exprimarea acordului.
Art. 3 Participanții la concurs, studenţi din grupul ţintă, sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al concursului, potrivit prevederilor de mai jos.
Art. 4 Concursul se desfăşoară în conformitate cu activitățile:
A7. Elaborarea metodologiei de acordare a subventiilor studentesti pentru participare la orele de consiliere si pentru orele de practica internationala, a regulamentului concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”
şi
A11. Concurs cu premii “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, așa cum au fost ele definite în cadrul Contractului de finanțare al proiectului.
Art. 5 Scopul concursului: asigurarea premiselor pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii
Art. 6 Obiectivele concursului:

– evaluarea competențelor generale și specifice și a performanțelor obținute de studenţii participanţi la activitatile de consiliere;
– utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor identificate în cadrul activităţilor de consiliere şi orientare profesională în elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei și în susținerea unui interviu de angajare;
– dezvoltarea spiritului participativ și de comunicare profesională în cadrul fundamentării planului de dezvoltare a viitoarei cariere profesionale;
– afirmarea componentei aplicate a învățării;
– promovarea principiilor de etică profesională;
– promovarea schimbului de experiență cu privire la tehnicile de elaborare a CV-ului, a planului de dezvoltare în carieră și de susținere a unui interviu de angajare.
Art. 7 Participanţi:
(1) La concurs participă studenţii din grupul țintă care s-au prezentat la toate activitatile de consiliere si orientare profesionala (7 ore) organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” şi care au finalizat planul de dezvoltare a carierei.
(2) Participarea la concurs a studenţilor din grupul ţintă este facultativa şi individuala.

Art. 8 – Etapele concursului:
I. Etapa de înscriere
(1) În această etapă participanţii la concurs completează Formularul de înscriere (Anexa 2). în conformitate cu Calendarul de desfășurare a concursului.
(2) Pentru a putea fi înscris în concurs, formularul de înscriere va fi însoţit de planul de dezvoltare a carierei, de CV-ul candidatului in format europass și de o Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3), din care să rezulte că documentele care o susţin respectă prevederile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările ulterioare. Lucrarea (planul de dezvoltare a carierei), CV-ul, declaraţia cât şi formularul de înscriere vor fi trimise în format tipărit, datate şi semnate, către organizatori (echipa de implementare), în conformitate cu Calendarul de desfășurare a concursului.
(3) Lipsa declarației sau completarea necorespunzătoare a acesteia va duce la descalificarea concurenţilor.
(4) Organizatorii vor anunța concurenţii calificaţi pentru etapa a II-a a concursului, în conformitate cu Calendarul desfășurării concursului.
II. Etapa de evaluare a lucrărilor studenților
(1) În această etapă are loc evaluarea CV-urilor cât și a lucrărilor (planurile de dezvoltare a carierei) și desemnarea participanţilor calificaţi la etapa finală (etapa de participare la simularea unui interviu de angajare) a concursului „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI”
(2) Comisia de jurizare a concurs, aprobată de către managerul de proiect, este alcătuită din 5 persoane: 1 preşedinte (expertul coordonator activităţi consiliere), un secretar şi 3 membri (dintre care obligatoriu expertul diseminare), selectaţi dintre membri echipei de implementare ( pot fi: expertul atragere și menținere grup țintă, expert consilier);
(3) Componența comisiei de jurizare a concursului este propusă de expertul coordonator implementare al fiecărui partener și înaintată spre avizare expertului coordonator concursuri și stagii de practică, membru al echipei de management din partea AEEFC;
(4) Comisia de concurs va avea ca invitați pentru etapa finală reprezentanți din partea unor angajatori și/sau din partea unor firme de recrutare;
(5) Atribuțiile comisiei de concurs sunt următoarele:
a) completează și semnează Declarația de compatibilitate
b) evaluează și ierarhizează lucrările prezentate conform grilei de evaluare;
c) realizează la încheierea celei de-a II-a etapă a concursului, clasamentul participanţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
d) clasamentul participanţilor este semnat de către toţi membri comisiei de concurs şi vizat de preşedintele comisiei;
e) declară și afișează studenţii calificaţi la cea de-a III-a etapă a concursului;
f) pregătește întrebările pe baza planului de dezvoltare a carierei și a CV-ului candidatului;
g) evaluează prestaţia studentului la simularea interviului de angajare conform grilei de evaluare a interviului;
h) realizează la încheierea concursului clasamentul final stabilit pe baza punctajului total ca sumă a punctajelor obţinute în etapa a II-a şi a III-a ale concursului, de către fiecare participant;
i) completează formularul clasamentului final al concursului, semnat de către toţi membrii comisiei de concurs şi vizat de preşedinte  și întocmește procesul verbal de acordare a premiilor
j) anunţă câștigătorii concursului;
k) organizează festivitatea de premiere.
(6) Lucrările (planurile de dezvoltare a carierei și CV-urile concurenților) vor fi evaluate în funcție de criteriile cuprinse în Grila de evaluare a planului de dezvoltare a carierei și a CV-ului
(7) Punctajul maxim al grilei de evaluare este de 100 de puncte;
(8) Se califică în vederea participării la etapa a III-a a concursului, studenţii ale căror lucrări au obținut cel puțin 75 de puncte.
(9) Lista concurenţilor calificaţi pentru etapa finală a concursului va fi afişată la avizierul facultăţii ,pe site-ul proiectului și pe platforma portal realizată în cadrul proiectului „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”.
III. Etapa de participare la simularea unui interviu de angajare. Premierea concurenţilor câştigători
(1) La această etapă pot participa studenţii calificaţi în etapa a II-a a concursului ( cei ale căror lucrări au obținut minimum 75 de puncte);
(2) Concurenţii pregătesc un interviu pentru angajare pe baza planului de dezvoltare a carierei evaluat în etapa a II-a a concursului;
(3) Concurenţii se prezintă în faţa comisiei de jurizare a concursului si răspund la întrebările adresate;
(4) Evaluarea prezentării concurenților la interviul de angajare se face în funcție de criteriile cuprinse în Grila de evaluare a interviului de angajare
(5) Fiecare câştigător al concursului primeşte un premiu în valoarea netă de 2000 de lei;
(6) Toți concurenţii primesc diploma de participare la concurs.
Art. 9 Alte informații
(1) Desfășurarea concursului este ciclică, are loc in luna următoare după fiecare serie de trei luni de activități de consiliere și orientare (5 cicluri).
(2) Repartiția celor 200 de premii din cadrul proiectului:
a) pentru grupurile țintă formate din 1020 studenți se alocă câte 40 premii pentru fiecare. Se acordă câte 8 premii pe ciclu de concurs.
b) pentru grupurile țintă formate din 510 studenți se alocă câte 20 premii pentru fiecare. Se acordă câte 4 premii pe ciclu de concurs.

 

Locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna  APRILIE 2015 – Partener 5: A.E.S.N. Brasov

 

                                                  

Denumire activitate conform sectiunii “graficul activitatilor proiectului” din cererea de finantare Denumire activitate/subactivitate relevanta inclusa in

activitatea mentionata in coloana A

Perioada de implementare Intervalul orar Numar de persoane din grupul tinta participante (prezente) la activitate Locatia (adresa) unde se desfasoara activitatea Entitatea care raspunde de desfasurarea activitatii Observatii
  A B C D E F G H
1 A1.1 Constituirea echipei de management si a celei de implementare Constituirea echipei de management si a celei de implementare Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5
2 A1.2 Coordonarea evaluarii, monitorizarii indicatorilor si rezultatelor proiectului

 

Coordonarea evaluarii, monitorizarii indicatorilor si rezultatelor proiectului Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5
3 A1.3 Raportarea tehnica si financiara Raportarea tehnica si financiara Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5
4 A 2 Realizarea achizitiilor pentru proiect Realizarea achizitiilor pentru proiect Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5
5  

 

 

 

 

 

 

 

A 8 Inscrierea studentilor in grupul tinta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9. Activitati de consiliere si orientare profesionala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A10. Organizarea stagiilor de practica intensiva-internationala

 

A 11 Concurs cu premii “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”

 

 

A16.5.  Informare si publicitate

 

 

A17.Realizarea activitatilor financiar contabile curente-parteneri

 

 

A.18. Coordonarea activitatii de implementare partener

Inscrierea studentilor in grupul tinta 01/04/2015-30/04/2015 16-20 40 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.7

Se vor realiza deplasari la sediile facultatilor din cadrul Universitatii Transilvania Brasov/Academia Fortelo Aeriene Henri Coanda   in vederea informarii  / inregistrarii in grupul tinta al proiectului

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
Inscrierea studentilor in grupul tinta 01/04/2015-30/04/2015 9-16 40 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.10

Se vor realiza deplasari la sediile facultatilor din cadrul Universitatii Transilvania Brasov/Academia Fortelo Aeriene Henri Coanda   in vederea informarii  / inregistrarii in grupul tinta al proiectului

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
consiliere si orientare profesionala 01/04/2015-03/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.5

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov
consiliere si orientare profesionala 06/04/2015-09/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.5

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov
consiliere si orientare profesionala 14/04/2015-17/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.5

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov
consiliere si orientare profesionala 20/04/2015-23/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.5

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov

 

consiliere si orientare profesionala 27/04/2015-30/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.5

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov
 

 

 

consiliere si orientare profesionala

 

 

 

01/04/2015-30/04/2015 16-20 20 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.8

 

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov
consiliere si orientare profesionala

 

01/04/2015-30/04/2015 16-20 20 Mun. Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr. 56, et. 1, Sala K.I.13

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in incinta corp K, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea Transilvania Brasov
consiliere si orientare profesionala 01/04/2015-03/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.10

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
consiliere si orientare profesionala 06/04/2015-09/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.10 Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
consiliere si orientare profesionala 14/04/2015-17/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.10 Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
consiliere si orientare profesionala

 

20/04/2015-23/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.10 Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
consiliere si orientare profesionala

 

27/04/2015-30/04/2015 16-20 4 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.10 Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
Concurs cu premii “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5
Informare si publicitate

 

01/04/2015-30/04/2015 16-18 50 Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.7

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
Activitati financiar contabile curente-parteneri

 

01/04/2015 -30/04/2015 16-20 Nu este cazul Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.7

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
Activitatile financiar contabile curente-parteneri

 

 

01/04/2015-30/04/2015 16-20 Nu este cazul Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.7

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1
Coordonarea activitatii de implementare partener 01/04/2015-30/04/2015 16-20 Nu este cazul Mun. Brasov, Str. Dr. Victor Babes nr. 36, camera 1.7

 

Asociatia Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov – partener 5 Locatia se afla in in incinta SCM TRICONPREST Brasov, la etajul 1

 

 

 

Comunicat de presa “Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, Martie 2015

 

             Proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat are  ca obiectiv general creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a 5100 de absolvenți din învățământul superior, aflați în tranziție de la școală la locul de muncă, propunându-și, totodată,  furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională de calitate superioară prin valorificarea rezultatelor învățării.

            Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov, in calitate de partener, contribuie la realizarea acestui obiectiv prin implementarea activitatilor specifice proiectului, activitati la care participa un numar de 1020 studenti  dincadrul Universitatii Transilvania Brasov si din cadrul Academiei Fortelor Aeriene “Henri Coanda“ Brasov.

Activitatile derulate in cadrul proiectului vizeaza  dezvoltarea  capacităților studenților de a decide si acționa adecvat în legătură cu propria carieră în scopul armonizării obiectivelor individuale cu cerințele pieței muncii.

Printre activitatile proiectului,  care conduc la indeplinirea obiectivului general/obiectivelor specifice ale proiectului, figureaza  organizarea  a 5 stagii de practica practică intensivă-internaţională, care se deruleaza la  partenerul din proiect, INFOR Italia şi sunt dedicate studenţilor consiliaţi din grupul ţintă al proiectului, având drept scop formarea competențelor și abilitaților necesare integrării durabile pe piața muncii.

Studenții consiliaţi din proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850 au participat, în perioada 8 – 15 martie 2015, la cel de-al treilea stagiu de practică intensivă-internaţională, în Italia. 

Asociatia pentru Egalitate de Sanse si Nediscriminare Brasov  a organizat, in cadrul proiectului, proba de selectie pentru cel de-al treilea stagiu de practică intensivă-internaţională, pe baza documentelor specifice (CV-ul candidatului, Planul de dezvoltare a carierei, Scrisoare de motivatie, Recomandare cadru didactic),  proba de selectie, in urma careia, din cadrul Universității Transilvania Brasov,  au fost selectati 4 studenti care au participat  la cel de-al treilea stagiu de practică  intensiva internationala.

La cel de-al treilea stagiu de practică intensivă-internaţională au participat, in total,  22 de studenţi consiliaţi din grupul ţintă, selectaţi de comisiile de selecție de la nivelul partenerilor, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică intensivă-internaţională.

Cu acest prilej, studenţii au participat la două activităţi majore – practică intensivă și consiliere antreprenorială, în scopul identificării modalităților concrete şi a exemplelor de succes pentru inițierea unei afaceri proprii, în funcție de domeniul lor de interes.
Activităţile stagiului de practică intensivă-internaţională s-au derulat la partenerul INFOR, din San Secondo di Pinerolo (Torino, Italia) sau la parteneri identificați de acesta în zona Piemont.

Programul studenţilor participanţi a cuprins vizite de informare, documentare, prezentări, discuţii şi exemple de bună practică la Universitatea St. John din Vinovo (Torino, Italia), Universitatea de Studii din Torino, Şcoala de Administrare a Afacerilor – SAA – (Torino, Italia) INFOR, (Torino, Italia), Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă din San Secondo di Pinerolo (Torino, Italia), Universitatea Gustului din Polenzzo (Torino, Italia), Fontanafredda, Serralunga d’Alba şi Castelul din Barolo (Torino, Italia).
Proiectul “Studentul consiliat – excelent viitor angajat” , ID 138850, proiect co-finanțat prin F.S.E 2007-2013, este  implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă, în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu – Arad, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Valahia-Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din București, A.E.S.N. – Brașov, C.S.O.S.R.-Bucureşti, Elsaco Business Software SRL și INFOR Italia (partener transnațional).

Parteneriatul proiectului  ofera o șansă reală de realizare a schimbului de experiență tuturor entităților implicate, în care fiecare partener în parte, dar și toți împreună, pot exemplifica deschiderea universităților către mediul social și economic, dar și implicarea asociațiilor și a agenților economici în activitatea unei universități.

Proiectul  continua, pana la finele lunii septembrie 2015,  cu noi sesiuni de consiliere si orientare in cariera, stagii de practică intensiva internationala dedicate studenţilor consiliaţi din grupul ţintă al proiectului şi noi cicluri ale concursului cu premii „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

 

Pentru mai multe informații vizitați site-urile:
www.aesn.ro

www.studentexcelent.ro
pagina de Facebook A.E.S.N. Brasov  – „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”

 

sau contactati-ne pe adresa de mail: aesn.brasov@yahoo.com, telefonic la numarul de telefon  0723/136974, persoana de contact:  Albu Diana Ioana