ANUNȚ LANSARE PROIECT – “ ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ”, ID MySMIS 108023

Asociația pentru Egalitate de Șanse și Nediscriminare Brașov, în parteneriat cu Comuna Voila  și Școala Gimnazială Voila, implementează, începând cu data de 02.07.2018 proiectul “ ÎNVĂȚ, MĂ JOC, SUNT FERICIT LA ȘCOALĂ”, ID MySMIS 108023. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educație și competențe” cod apel POCU/74/6/18.

Durata de implementare: Din 01.07.2018 până în data de 30.06.2021, pe parcursul a 36 de luni

Obiectivul general al proiectului:
Contribuția la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și primar de calitate, pentru preșcolarii și școlarii din Comuna Voila și la reintegrarea în educatie și formare a tinerilor și adultilor care nu și-au finalizat educația obligatorie din zona rurală a Regiunii Centru prin crearea unui cadru adecvat pentru exersare și consolidarea cunoștințelor și creșterea atractivității programelor educaționale, sporirea interesului și a componentei motivaționale. Îndeplinirea acestui obiectiv, pe termen lung, va crea premisele formării unei generații educate care să aibă sansa depășirii statutului economico-social al familiilor din care provin.

Grupul țintă al proiectului este format din 306 persoane, respectiv:
28 de copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, din Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie- din mediul rural din care: 4 copii de etnie romă;
108 copii de vârstă preșcolară, din Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie – din mediul rural, din care, aparținând minorității romă: 12 copii;
120 de copii/elevi (cu vârste corespunzatoare învatamântului preuniversitar) din mediul rural- cu domiciliul în Comuna Voila, Județul Brașov (Regiunea Centru), din care, apartinând minoritatii romă: 12 copii;
50 tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie cu domiciliul în mediul rural, Regiunea Centru.

Activitățile principale care vizează / implică in mod direct membrii grupului țintă sunt:
A4. Organizarea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța educației și a promovării valorilor incluziunii sociale în dezvoltatrea personală și social-economică în rândul locuitorilor Comunei Voila, jud. Brașov.

A5. Realizarea unei campanii de identificare, recrutare și înscriere a copiilor la grădiniță, școală, a tinerilor care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie din Comuna Voila, jud. Brasov, inclusiv prin colaborare cu asistenții sociali și prin mobilizarea altor servicii locale.

A7. Creșterea calității procesului educațional prin asigurarea de mese calde membrilor grupului țintă, preșcolari, școlari, tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie inscriși/reinscriși in sistemul de invatamant.

A8. Organizarea unui program educational de tip școala dupa școala denumit “Învat prin joc in fiecare zi” pentru prescolari in cadrul gradinitelor: Voivodeni, Voila, Sambata de jos, Cincșor și Dridif organizat timp de 5 semestre, de luni pana vineri,cu exceptia vacantelor școlare.

A9. Organizarea unui program educational de tip școala dupa școala denumit “Învat mai mult, învat prin joc, in fiecare zi”.

A.10. Organizarea unui program saptamanal de consiliere cu personal specializat: psiholog, consilier medical etc.

A11. Organizarea unui program de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin educație în aer liber si jocuri intitulat: “De la COMUNA NOASTRA – la PLANETA ALBASTRA”.

A12. Realizarea de activități care facilitează colaborarea personalului didactic și de sprijin cu alți profesioniști pentru rezolvarea problemelor care stau în calea accesului copiilor la educație.

A13. Activități pregătitoare, educative și de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 2 ani care urmează să intre în grădiniță.

A14.Organizarea unui program de sprijin de tip „a doua șansă”.

A15.Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale și/sau angajatori locali, în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă instituțională, financiară și/sau a responsabilității sociale.

A16. Actiuni de promovare de bune practici prin diseminarea rezultatelor proiectului către 30 de școli din mediul rural.

Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului:

– Creșterea participarii la învatamântul ante-preșcolar si preșcolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a școlii, respectiv a 136 de copii din Comuna Voila, judetul Brasov (100% din mediul rural), din care 16 de etnie roma, respectiv: 28 de copii antepreșcolari, beneficiaza de activitati pregatitoare, educative si de orientare, în vederea sprijinirii tranzitiei școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educational si 108 preșcolari din comuna Voila beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP).

– Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunitaților egale pentru 120 elevi din Comuna Voila, Judetul Brașov (mediul rural), din care 14 aparținând minorității romă.

– Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională cu 50 de persoane din Comuna Voila, județul Brașov, sau din zona rurală Regiunea Centru, din care 6 persoane de etnie romă.

– Transferarea rezultatelor către 30 de școli.

Bugetul proiectului:  Valoarea totală a proiectului este de 3.010.073,92 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 2.973.026,46 lei, echivalentă cu 98,77% din valoarea eligibilă aprobată, iar valoarea co-finanațării este de 37047,15 lei (1,23%).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman