REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI” organizat în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013

Art. 1 Cadrul general al concursului

(1) Concursul de proiecte „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” are drept scop principal stimularea participării active a studenţílor din grupul ţintă la activităţíle proiectului în vederea atingerii obiectivului general al acestuia: cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a 5100 de absolventi de invatamant superior aflati in procesul de tranzitie de la scoala la locul de munca prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala de calitate superioara si prin valorificarea rezultatelor invatarii, prin organizarea a 110 stagii de practica intensiva internationala, la un partener din UE.
(2) Concursul „Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” este organizat de către echipa de implementare a fiecărui partener implicat, sub coordonarea Asociaţie Excelenta in Educatie si Formare Continua, în calitate de beneficiar al proiectului, reprezentată prin managerul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”, ID 138850, proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013.

Art. 2 Organizatorii concursului, echipa de implementare a fiecăruia dintre cei 6 parteneri, realizează Calendarul desfăşurării concursului, conform modelului anexat (Anexa 1) pe care îl face cunoscut concurenţilor, dar nu înainte de a-l prezenta managerul de proiect pentru exprimarea acordului.
Art. 3 Participanții la concurs, studenţi din grupul ţintă, sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al concursului, potrivit prevederilor de mai jos.
Art. 4 Concursul se desfăşoară în conformitate cu activitățile:
A7. Elaborarea metodologiei de acordare a subventiilor studentesti pentru participare la orele de consiliere si pentru orele de practica internationala, a regulamentului concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”
şi
A11. Concurs cu premii “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, așa cum au fost ele definite în cadrul Contractului de finanțare al proiectului.
Art. 5 Scopul concursului: asigurarea premiselor pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii
Art. 6 Obiectivele concursului:

– evaluarea competențelor generale și specifice și a performanțelor obținute de studenţii participanţi la activitatile de consiliere;
– utilizarea metodelor, tehnicilor si instrumentelor identificate în cadrul activităţilor de consiliere şi orientare profesională în elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei și în susținerea unui interviu de angajare;
– dezvoltarea spiritului participativ și de comunicare profesională în cadrul fundamentării planului de dezvoltare a viitoarei cariere profesionale;
– afirmarea componentei aplicate a învățării;
– promovarea principiilor de etică profesională;
– promovarea schimbului de experiență cu privire la tehnicile de elaborare a CV-ului, a planului de dezvoltare în carieră și de susținere a unui interviu de angajare.
Art. 7 Participanţi:
(1) La concurs participă studenţii din grupul țintă care s-au prezentat la toate activitatile de consiliere si orientare profesionala (7 ore) organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat” şi care au finalizat planul de dezvoltare a carierei.
(2) Participarea la concurs a studenţilor din grupul ţintă este facultativa şi individuala.

Art. 8 – Etapele concursului:
I. Etapa de înscriere
(1) În această etapă participanţii la concurs completează Formularul de înscriere (Anexa 2). în conformitate cu Calendarul de desfășurare a concursului.
(2) Pentru a putea fi înscris în concurs, formularul de înscriere va fi însoţit de planul de dezvoltare a carierei, de CV-ul candidatului in format europass și de o Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 3), din care să rezulte că documentele care o susţin respectă prevederile Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările ulterioare. Lucrarea (planul de dezvoltare a carierei), CV-ul, declaraţia cât şi formularul de înscriere vor fi trimise în format tipărit, datate şi semnate, către organizatori (echipa de implementare), în conformitate cu Calendarul de desfășurare a concursului.
(3) Lipsa declarației sau completarea necorespunzătoare a acesteia va duce la descalificarea concurenţilor.
(4) Organizatorii vor anunța concurenţii calificaţi pentru etapa a II-a a concursului, în conformitate cu Calendarul desfășurării concursului.
II. Etapa de evaluare a lucrărilor studenților
(1) În această etapă are loc evaluarea CV-urilor cât și a lucrărilor (planurile de dezvoltare a carierei) și desemnarea participanţilor calificaţi la etapa finală (etapa de participare la simularea unui interviu de angajare) a concursului „CEL MAI BUN PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI”
(2) Comisia de jurizare a concurs, aprobată de către managerul de proiect, este alcătuită din 5 persoane: 1 preşedinte (expertul coordonator activităţi consiliere), un secretar şi 3 membri (dintre care obligatoriu expertul diseminare), selectaţi dintre membri echipei de implementare ( pot fi: expertul atragere și menținere grup țintă, expert consilier);
(3) Componența comisiei de jurizare a concursului este propusă de expertul coordonator implementare al fiecărui partener și înaintată spre avizare expertului coordonator concursuri și stagii de practică, membru al echipei de management din partea AEEFC;
(4) Comisia de concurs va avea ca invitați pentru etapa finală reprezentanți din partea unor angajatori și/sau din partea unor firme de recrutare;
(5) Atribuțiile comisiei de concurs sunt următoarele:
a) completează și semnează Declarația de compatibilitate
b) evaluează și ierarhizează lucrările prezentate conform grilei de evaluare;
c) realizează la încheierea celei de-a II-a etapă a concursului, clasamentul participanţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
d) clasamentul participanţilor este semnat de către toţi membri comisiei de concurs şi vizat de preşedintele comisiei;
e) declară și afișează studenţii calificaţi la cea de-a III-a etapă a concursului;
f) pregătește întrebările pe baza planului de dezvoltare a carierei și a CV-ului candidatului;
g) evaluează prestaţia studentului la simularea interviului de angajare conform grilei de evaluare a interviului;
h) realizează la încheierea concursului clasamentul final stabilit pe baza punctajului total ca sumă a punctajelor obţinute în etapa a II-a şi a III-a ale concursului, de către fiecare participant;
i) completează formularul clasamentului final al concursului, semnat de către toţi membrii comisiei de concurs şi vizat de preşedinte  și întocmește procesul verbal de acordare a premiilor
j) anunţă câștigătorii concursului;
k) organizează festivitatea de premiere.
(6) Lucrările (planurile de dezvoltare a carierei și CV-urile concurenților) vor fi evaluate în funcție de criteriile cuprinse în Grila de evaluare a planului de dezvoltare a carierei și a CV-ului
(7) Punctajul maxim al grilei de evaluare este de 100 de puncte;
(8) Se califică în vederea participării la etapa a III-a a concursului, studenţii ale căror lucrări au obținut cel puțin 75 de puncte.
(9) Lista concurenţilor calificaţi pentru etapa finală a concursului va fi afişată la avizierul facultăţii ,pe site-ul proiectului și pe platforma portal realizată în cadrul proiectului „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”.
III. Etapa de participare la simularea unui interviu de angajare. Premierea concurenţilor câştigători
(1) La această etapă pot participa studenţii calificaţi în etapa a II-a a concursului ( cei ale căror lucrări au obținut minimum 75 de puncte);
(2) Concurenţii pregătesc un interviu pentru angajare pe baza planului de dezvoltare a carierei evaluat în etapa a II-a a concursului;
(3) Concurenţii se prezintă în faţa comisiei de jurizare a concursului si răspund la întrebările adresate;
(4) Evaluarea prezentării concurenților la interviul de angajare se face în funcție de criteriile cuprinse în Grila de evaluare a interviului de angajare
(5) Fiecare câştigător al concursului primeşte un premiu în valoarea netă de 2000 de lei;
(6) Toți concurenţii primesc diploma de participare la concurs.
Art. 9 Alte informații
(1) Desfășurarea concursului este ciclică, are loc in luna următoare după fiecare serie de trei luni de activități de consiliere și orientare (5 cicluri).
(2) Repartiția celor 200 de premii din cadrul proiectului:
a) pentru grupurile țintă formate din 1020 studenți se alocă câte 40 premii pentru fiecare. Se acordă câte 8 premii pe ciclu de concurs.
b) pentru grupurile țintă formate din 510 studenți se alocă câte 20 premii pentru fiecare. Se acordă câte 4 premii pe ciclu de concurs.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply