METODOLOGIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ INTENSIVĂ INTERNAȚIONALĂ

CADRUL GENERAL

Proiectul se incadreaza in prioritatile prevazute de politicile si strategiile europene si nationale si sprijina atingerea obiectivelor stabilite prin: Strategia Europa 2020 – Proiectul propus sprijina atingerea obiectivelor strategiei care, printre altele, prevad ca 75% din populatia cu varsta intre 20 si 64 de ani sa aiba un loc de munca si cel putin 40% din generatia tanara sa aiba studii superioare. Una din cele sapte initiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 o constituie „Tineretul in miscare” pentru a consolida performanta sistemelor de educatie si pentru a facilita intrarea tinerilor pe piata muncii. In cadrul acestei initiative, statele membre trebuie sa faciliteze intrarea tinerilor pe piata muncii prin actiuni integrate care cuprind indrumare, consiliere si ucenicie.

 

SCOPUL

Asigurare premiselor pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii prin stagiile de pregatire practica

 

OBIECTIVELE PARTICIPĂRII STUDENȚILOR LA STAGIILE DE PRACTICĂ INTENSIVĂ INTERNAȚIONALĂ

1)      formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă;

2)      adaptarea la un loc de muncă;

3)      compararea obiectivelor individuale profesionale cu situația reală de pe piața muncii;

4)      dezvoltarea capacității de a decide și acționa adecvat în legătură cu propria carieră.

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ INTENSIVĂ INTERNAȚIONALĂ

– Italia, la partenerii din consorțiul Infor sau la parteneri identificați de acesta în zona Piemonte.

 

CONȚINUTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ INTENSIVĂ INTERNAȚIONALĂ

1)      4 zile activitate de practică profesională

2)      2 zile consiliere antreprenorială.

Programul zilnic este de aproximativ 7 ore pe zi.

 

PLANUL ACTIVITĂȚII DE PRACTICĂ INTENSIVĂ INTERNAȚIONALĂ

1)      se organizează 5 stagii de practică intensivă internațională a câte 8 zile fiecare, pe perioada iulie 2014- iulie 2015

2)      la fiecare stagiu de practică intensivă internațională participă câte 22 studenți  de la cei șase parteneri  – în total 110 studenți pentru cele 5 stagii de practică (câte 22 de la fiecare partener care are grupul țintă format din 1020 de studenți și câte 11 de la fiecare partener care are grupul țintă format din 510 studenți), conform graficului de desfășurare a stagiilor de practică.

 

 ORGANIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ INTENSIVĂ INTERNAȚIONALĂ – ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

1)       Partenerii/universitățile din proiect:

a)      informează studenții din grupul țintă participanți la activitățile de consiliere și orientare profesională cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică intensivă internațională

b)      prezintă studenților din grupul țintă graficul de desfășurare a stagiilor de practică intensivă internațională cu locurile alocate și condițiile de participare la selecția pentru stagiul de practică intensivă internațională.  Studentii care doresc sa participe la proba de  selecție pentru stagiul de practică intensivă internațională trebuie sa indeplineasca cumulativ,  urmatoarele  conditii:

–          sa faca  parte din grupul tinta al proiectului

–          sa nu se regaseasca in grupurile tinta ale altor proiecte similare ca  activitati (consiliere si orientare profesionala si efectuarea unor stagii de practica) proiectului „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”.

–          sa parcurga integral activitatile de consiliere si orientare profesionala (7 ore) organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”  si sa aiba elaborat planul de dezvoltare a carierei. La stagiile de practică intensivă internațională un student poate participa o singură dată.

c)      selecționează studenții pentru participare la stagiul de practică intensivă internațională. Selecția se realizează la nivelul fiecărui partener de către o comisie de selecție care are  următoarea componență:

–          1 președinte – expertul coordonator activitate de consiliere

–          1 secretar –  expert diseminare

–          3 membri care pot fi: expert grup țintă, expert financiar, expert consiliere. Componența nominală a comisiei este propusă de expertul coordonator implementare a proiectului și aprobată de către managerul de proiect.

Atribuțiile comisiei de selecție a studenților pentru stagiul de practică intensivă internațională sunt:

  • înregistrează cererile de înscriere ale studenților la proba de selecție  pentru stagiul de practică intensivă internațională. Cererea de înscriere  este prevăzută în Anexa II, care face parte din prezenta metodologie. Cererea de înscriere a studentului este însoțită de CV-ul acestuia în format europass, planul de dezvoltare a carierei profesionale, o scrisoare de motivație și o recomandare din partea unui cadru didactic implicat în formarea sa profesională. semnate și datate. De asemenea, dosarul poate  conține și documente-suport (diplome de participare la ateliere de lucru, atestate profesionale, certificate de competență lingvistică, adeverințe de practică/ internship, diplome de participare la activități de voluntariat/sportive, scrisori de recomandare etc.) care să vină în sprijinul candidaturii, în cazul unei probe de departajare.
  • comisia de selecție evaluează dosarul fiecărui candidat pe baza criteriilor de selecție.
  • Punctajul minim de ocupare a unuia din locurile atribuite partenerului pentru participare la stagiul de practică internațională pentru care s-a organizat selecția, este de 90 de puncte. Studenții care au obținut 90 de puncte sau mai mult de 90 de puncte dar care nu s-au calificat pentru stagiul de practică pentru care au candidat pot participa cu punctajul obținut la selecția studenților pentru oricare dintre următoarele stagii de practică.
  • stabilește și afișează clasamentul final al candidaților.
  • stabilește și aplică criterii de departajare în cazul în care există candidați cu punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le-ar permite ocuparea locurilor alocate pentru participarea la stagiul de practică intensivă internațională pentru care a candidat.
  • declară câștigătorii și întocmește procesu-verbal al acestei activități.
  • Procesul – verbal este înaintat managerului de proiect pentru aprobarea castigatorilor propusi pentru deplasare in Italia in vederea participarii la stagiul de practica intensiva internationala.
  • organizează plecarea studenților calificati pentru efectuarea stagiului de practică intensivă internațională la partenerul Infor  din Italia, în colaborare cu echipa de management a proiectului

2)       Partenerul Infor Italia are următoarele sarcini:

a)      organizează 5 stagii a câte 8 zile fiecare pentru 5 grupuri a câte 22 de studenți (în total 110 studenți), conform graficului convenit;

b)      stabilește partenerii de practică din consorțiul Infor sau alți parteneri potriviți cu scopul și obiectivele stagiului de practică;

c)      asigură transportul, cazarea, masa și activitatea de practică a stagiului, inclusiv materialele didactice necesare;

d)     întocmește documentele de evidență si modele de raportare a activitatii studentilor, care justifica participarea studenților la orele de practică și de consiliere antreprenorială prevăzute:

–          Proces-verbal de efectuarea a instructajului privind normele de protectie a muncii

–          Catalog de prezență al studentilor

–          Raport de practică – model (maxim 2 pagini)

–          O idee de afacere- model (maxim 2 pagini)

–          fotografii din timpul desfășurării practicii și a consilierii antreprenoriale

e)      organizeaza cu studentii, la finalul fiecarui stagiu de practica, o evaluare a rezultatelor inregistrate pe baza aplicarii unui chestionar de evaluare  a stagiului de practica intensiva internationala realizat si pus la dispozitie de AEEFC partenerului Infor. Chestionarele completate de studentii care au efectuat stagiul de practica  se transmit managerului de proiect.

f)       plătește studenților, participanti la stagiu de practica intensiva internationala,  subvenția convenită.

 

CONDIȚIILE LEGALE DE PARTICIPARE

1)      Contractul de finantare al proiectului  „Studentul consiliat-excelent viitor angajat”, Cod Contract POSDRU/160/2.1/S/138850 ;

2)      Convenția de practică,  conform Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3955 din 09/05/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelorde studii universitare de licență și de masterat și a Convenției-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat  semnata de tudenții care participă la stagiul de practică în Italia si partenerul Infor.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply